hledat
v košíku máte vloženo 0 položek za 0 Kč
zobraz košík
Proč u nás nakupovat
 • nabízíme čerstvé značkově čaje Mabroc balené na Srí Lance
 • čaje jsou skladem v Brně, garantovaná dostupnost a rychlost dodání
 • registrací získáte členství v Mabroc e-klubu, možnost sbírat „čajové lístky“ a další výhody
 • možnost odběru ZDARMA ve specializovaných  prodejnách
 • doručení  ZDARMA při objednávce nad 1 200,-Kč
 • pro zaslání velkoobchodního ceníku kontaktujte nás na info@mabroc.cz
Způsob doručení
Jsme na Facebooku
pražené oříšky, mandle, kešu

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží na www.mabroc.cz

Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej a nákup zboží na internetu:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně  dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) -  společnost Mabroc-Czechia, s.r.o., IČ: 26920654, se sídlem Bratislavská 878/31a, 60200, Brno  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45618, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a která je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných osob dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny  kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží na internetu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Mabroc-Czechia, s.r.o., IČ: 26920654, se sídlem Bratislavská 878/31a, 60200, Brno  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45618, která provozuje internetový obchod www.mabroc.cz, a kupujícího.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí ve znění platném ke dni podání své objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením  části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před  uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané výrobky již nevyrábí, došlo k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách internetového obchodu www.mabroc.cz .

Veškeré kupujícím podané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout.

Pokud je uzavřena s kupujícím individuální smlouva, pak má přednost před těmito obchodními podmínkami.

2. Objednávka

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tyto ceny  budou uvedene  v objednávce kupujícího,s jejímž obsahem má kupující možnost se vždy seznámit, a v emailu informujícím kupujícího, že objednávka zboží byla prodávajícímu doručena (kupující bere na vědomí, že tento informační e-mail není akceptací objednávky ze strany prodávajícího a nedochází tedy k uzavření kupní smlouvy).

Objednávat je možné prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.mabroc.cz .

Pro zaslání Velkoobchodního ceníku kontaktujte nás  na info@mabroc.cz

3. Platební podmínky

Kupní cenu zboží lze uhradit:

 • platbou v hotovosti ve specializovaných prodejnách (případně platební kartou, pokud s tím prodávající souhlasí). Seznam specializovaných prodejen je uveden na www.mabroc.cz
 • platbou předem převodem na účet v Komerční Bance : 78-7923590207 /0100
 • platbou na dobírku při doručení zboží;

4. Dodací podmínky

Osobní odběr

K osobnímu převzetí zboží ve specializované prodejně  je oprávněn pouze kupující, nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná, která se prokáže písemním potvrzením ze strany kupujícího o tom, že objednané zboží je nachystané k vyzvednutí na vybrané prodejně.

Zaslání přepravní službou

Na základě dohody smluvních stran před akceptací objednávky prodávajícím je možné zboží kupujícímu zaslat přepravní službou na adresu určenou kupujícím. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem kupujícího  a je uvedená na www.mabroc.cz. Prodávající je oprávněn si účtovat cenu doručení na dobírku. Kupující je povinen prodávajícímu před akceptací objednávky na zboží potvrdit, že uhradí cenu přepravy a dobírky, kterou mu prodávající ještě před akceptací objednávky sdělí.
V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo poškozenou zásilku, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniku škody, ve kterém uvede vytýkané škody (nedostatky) a tento protokol bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu.

5. Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetových stránek www.mabroc.cz,  kupující je oprávněn v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku bezprostředně po převzetí zboží, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží, odstoupit od kupní smlouvy. Rozhodnutí kupujícího odstoupit od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží s tím, že kupující současně písemně sdělí prodávajícímu  číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Prodávající upozorňuje kupujícího a kupující si je této skutečnosti vědom, že se v případě využití 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy nejedená o bezplatné vypůjčení zboží.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené,čisté, včetně kompletního originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (prodávající započte svůj nárok vůči vracené kupní ceně a kupující spotřebitel tak bude mít nárok pouze na takto sníženou kupní cenu zboží), s čímž kupující souhlasí. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započítat i své skutečné a prokazatelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.), s čímž kupující souhlasí. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od vrácení zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem.

Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku  nebude prodávajícím přijato.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující  nemá v případě následujících smluv:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího  nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Kupující  bere na vědomí, že pokud  kupujícímu byl spolu se zbožím předán dárek/dárky a kupující posléze  využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, je splněna rozvazovací podmínka, jejíž splnění způsobí, že kupující spotřebitel je povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i dárek/dárky, které spolu s tímto zbožím od prodávajícího obdržel.

6. Reklamace

K uplatnění reklamace je nutné předložit a předat prodávajícímu:

 • předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu;
 • objednávku  a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji;
 • daňový doklad k zakoupenému zboží.

Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

 • osobně ve specializovaně prodejně po předchozí dohodě s  prodávajícím;
 • poštou na adrese nákupu (upozornění: zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato).

Způsoby vypořádání reklamace v záruce:

vada odstranitelná:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit;

vada neodstranitelná:

 • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit;
 • jede-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné (viz předchozí odrážka);
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny odstoupení od smlouvy;

Možnosti řešení neoprávněné reklamace:

 • výměna předmětu reklamace (zboží) za nový kus za finanční úhradu. Reklamace musí být  vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné.

7. Ochrana osobních údajů a informací

Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdíleny s třetími osobami. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem, v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců zajišťujících přepravní služby, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení objednaného zboží, pokud jeho doručení bude kupující požadovat.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Podáním objednávky, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy, kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, přičemž kupující je oprávněn zasílání obchodních sdělení prodávajícího kdykoliv odmítnout.

Jednotlivé objednávky jsou po akceptaci ze strany prodávajícího jako smlouvy archivovány v elektronickém úložišti prodávajícího a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Znak „Lva s mečem“ je obchodní značkou Státní Čajové Rady Srí Lanky (Sri Lanka Tea Board). U čaje označeného tímto znakem si můžete být jisti 100%ní kvalitou bez přítomnosti pesticidů a jiných nežádoucích látek. Oprávnění používat tuto značku mají výrobce čajů,

které splňují následující podmínky:

 • Čaj musí vyhovovat přísným požadavkům Sri Lanka Tea Board. Tato organizace provádí státní dozor nad exportem cejlonského čaje a kontroluje jeho kvalitu.
 • Čaj musí být balený na území Srí Lanky.
Ceylon tea
webmaster CORA 2010 - 2020, www.cora.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.